Bắt đầu công việc tại Nhật Bản

日本での就職

Hỗ trợ tìm việc tại nhật sau khi học xong

就職サポート

個人指導: hỗ trợ định hướng cho mỗi cá nhân 資料準備: hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ, tài liệu ヴィザサポート: hỗ trợ mọi mặt về visa 面接練習: hỗ trợ luyện tập phỏng vấn

和訳長文

SHJ

Scholarship
Intake
Apr 2023

valid till 30/Sep/22

download

Application Form_Non Student Visa

入学願書 _ 留学以外

download

入学願書_留学申請

Application Form_Student Visa