Cuộc sống tại Nhật Bản

日本留学生活

Hỗ trợ

生活サポート

日本生活サポート: hỗ trợ về cuộc sống tại Nhật Bản
入国歓迎: tiếp đón khi nhập cảnh 住所登録: hỗ trợ đăng ký địa chỉ 銀行口座作り: hỗ trợ làm tài khoản ngân hàng
アルバイト: hỗ trợ tìm việc làm thêm 進学サポート: hỗ trợ học lên

Cuộc sống tại Nhật Bản

留学生活

Meiji jingu

Harajuku

asakusa

part-time job

At school

School event

SHJ

Scholarship
Intake
Apr 2023

valid till 30/Sep/22

download

Application Form_Non Student Visa

入学願書 _ 留学以外

download

入学願書_留学申請

Application Form_Student Visa